สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย:                            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    ภาษาอังกฤษ:                        Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย) :                     บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     ชื่อย่อ (ไทย) :                       บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :                 Bachelor of Business Administration (Business Computer)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                   B.B.A. (Business Computer)

คณะ

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่เรียน

         มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองฯ

หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในภาคปกติและเสาร์-อาทิตย์ คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ลักษณะของสาขาวิชา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านคอมพิวเตอร์และหลักการทางด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตร์คอมพิวเตอร์  โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการสอนหลักการการทําธุรกิจการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ โดยเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านธุรกิจ เพื่อมีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ การเลือกและจัดทําระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ ตลอดจนบริหารจัดการให้มีการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการทํางานเป็นทีม และความรับผิดชอบในการทํางาน    

คุณลักษณะของผู้สนใจ

ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เรียนสายศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องคิดวิเคาราะห์ประยุทธ์ใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้าง ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานธุรกิจ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ  และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการทางคอมพิวเตอร์   พนักงานธนาคาร ครูสอนคอมพิวเตอร์ พนักงานกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตาปี

2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน หรือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเทียบโอนประสงการณ์ของหลักสูตร

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

รายละเอียด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555