โครงสร้างหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต  
     ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
           (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 หน่วยกิต
           (2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
4 หน่วยกิต
           (3) กลุ่มวิชาภาษา  14 หน่วยกิต
           (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต
           (5) กลุ่มวิชาอื่นๆ   2 หน่วยกิต
     ข.   หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    97 หน่วยกิต
           (1) กลุ่มวิชาแกน  45 หน่วยกิต
           (2) กลุ่มวิชาเอก 37 หน่วยกิต
           (3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

     กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า      45           หน่วยกิต

000 1301

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

English for Business 1

3(3-0-6)

000 1302

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

English for Business 2

3(3-0-6)

111  1101

หลักการตลาด

Principles of Marketing

3(3-0-6)

112  1101

องค์การและการจัดการ

Organization and Management

3(3-0-6)

112  1201

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Business   Economics

3(3-0-6)

112  1202

การเป็นผู้ประกอบการและจริยธรรมทางธุรกิจ

Entrepreneurship and Business Ethics

3(3-0-6)

112  1301

การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

Production and Operation  Management

3(3-0-6)

112  1401

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3(3-0-6)

121  1201

กฎหมายธุรกิจ

Business Law

3(3-0-6)

132  1201

การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

Computer Applications in Business                      

3(2-2-6)

132  1202

สถิติธุรกิจ

Business  Statics

3(3-0-6)

151  1101

หลักการบัญชีเบื้องต้น

Fundamental  Accounting

3(2-2-6)

151  1201

การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

 

Business  Finance

 

151  1202

การภาษีอากร 1

Taxation 1

3(3-0-6)

151  1301

การบัญชีเพื่อการจัดการ

Managerial Accounting

3( 2-2-6)

 

    กลุ่มวิชาเอก 37        หน่วยกิต
132  2100

การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

University  Study

1(2-0-2)

 

132  2201

หลักการเขียนโปรแกรม

3(2-2-6)

 

 

Computer  Programming Concept

 

 

132  2202

โครงสร้างข้อมูล

3(2-2-6)

 

 

Data Structures

 

 

132  2203

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Electronic Commerce

3(2-2-6)

 

132  2304

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object-Oriented Programming

3(2-2-6)

 

132  2305

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

Information System Analysis and Design   

3(3-0-6)

 

132  2306

การออกแบบเว็บไซต์

Web Site  Design

3(2-2-6)

 

132  2307

ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

Business  Database  System

3(2-2-6)

 

132  2308

การบริหารเครือข่ายข้อมูล

Data Networks Management

3(3-0-6)

 

132 2309

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

Web Programming

3(2-2-6)

 

132  4210

โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

Business Computer Projects 1

3(1-4-9)

 

132  4211

โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

3(1-4-9)

 

 

Business  computer  Projects 2

 

 

132  4212

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

3(1-4-9)

 

 

Seminar in Business Computer

 

 

 

 กลุ่มวิชาเอกเลือก         15        หน่วยกิต

        (1) กลุ่มวิชาพันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม

                    ให้นักศึกษาเรียนทุกรายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต 

132 3301

พันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม 1

Social Engagement 1

1(0-2-4)

132 3302

พันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม 2

Social Engagement 2

1(0-2-4)

 

132 3303

การเตรียมฝึกงาน และสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Preparation Internships and Co-operative

Education Business Computer

1(1-1-2)

      (2)  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และฝึกงาน

               

132  3304

การฝึกงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Business  Computer  in  Training

3(320)

132  3305

สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

Co-operative  Education in Business Computer  1

3(320)

132  3406

สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

Co-operative  Education in Business Computer 2

6(640)

 

                      (3) กลุ่มวิชาเอกเลือกทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

132  3306

การบริหารโครงการ

Project   Management

3(3-0-6)

132  3307

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ     

Information  System  Audit  and  control 

3(3-0-6)

132 3308

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Application Development for Mobile Devices

3(2-2-6)

132  3309

ระบบบริหารฐานข้อมูลขั้นสูง

Advanced  Database  Management  Systems

3(2-2-6)

 

132  3310

คลังข้อมูล

Data Warehouse

3(2-2-6)

132  3311

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน

Information Technology  for Supply  Chain Management         

3(2-2-6)

132  3312

ทิศทางและเทคนิคพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Trends  and Techniques in  E-Commerce

3(3-0-6)

132  3313

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Law  and  Regulation  in  E-Commerce          

3(3-0-6)

132  3314

การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น

Introduction  to  Graphic  Design

3(2-2-6)

132  3315

คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น

Computer  Graphic  and  Animation

3(2-2-6)

132  3316

สื่อประสมและการประยุกต์ใช้

Multimedia  and  Multimedia  Applications

3(2-2-6)

132  3317

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

Information  System  Security

3(3-0-6)

132  3318

ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Research Methology in Business  Computer 

3(3-0-6)

132  3319

การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล

Visual  Programming

3(2-2-6)

132  3320

การเขียนโปรแกรมภาษา C++

Programming  in  C++

3(2-2-6)

132  3321

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

Programming  in  Java

3(2-2-6)

132  3322

ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  

3(3-0-6)

 

Computer System and Architecture

 

132  3323

โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

3(2-2-6)

 

Software  Package  in  Business

 

132  3324

โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

3(2-2-6)

 

Software  Package  in  Accounting

 

132  3325

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

3(3-0-6)

 

Office  Automation  Systems

 

132  3326

ระบบจัดการฐานความรู้

3(3-0-6)

 

Knowlegde  Base  Management  Systems

 

132  3327

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

3(1-4-9)

 

Special  Topic  in Business Computer 1

 

132  3328

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2

3(1-4-9)

 

Special  Topic  in Business Computer 2

 

132  3329

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3

3(1-4-9)

 

Special  Topic  in Business Computer 3