อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
                                             


 


อ.ปัทมา  ช่วยพิทักษ์
ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
pattama@tapee.ac.th ตารางนัดหมาย Tel. 1100

 


อ.อุไรวรรณ  เอกประยูร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
uraiwan@tapee.ac.th ตารางนัดหมาย Tel. 1100

  

อ.นาตยา  แก้ววิเชียร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
knattaya@tapee.ac.th  ตารางนัดหมาย Tel. 1100


   


อ.ธีระยุทธ์  ขุนศรีแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
teerayut@tapee.ac.th ตารางนัดหมาย Tel. 1100

   


อ.ชินรัตน์  สอนทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
chinnarat@tapee.ac.th ตารางนัดหมาย Tel. 2100